Fenelab
Bent u lid? Login

Nog geen zicht op nieuwe aanpak voor bescherming kwaliteit drinkwater

Publicatiedatum: 14 sep, 2017
Nog geen zicht op nieuwe aanpak voor bescherming kwaliteit drinkwater

Een van de gevolgen van de lange duur van de kabinetsformatie is dat het vertraging zal brengen in de komst van een nieuw Bestuursakkoord Water. Zo’n akkoord is nodig om de kwaliteit van ons oppervlakte- en drinkwater op peil te houden.  

In november vorig jaar stuurde minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer het ontwerp voor een Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Daarin staat dat de kwaliteit van het Nederlandse water in veel opzichten is verbeterd, maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrrichtlijn Water (RKW) te halen.  In sommige opzichten is de situatie zelfs verslechterd. Zo zijn de gemeten waarden van stikstof en fosfor in bepaalde delen van het land sinds 2014 niet gedaald maar gestegen. Ook leiden te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen incidenteel tot het afkondigen van innamestops door drinkwaterbedrijven.

In het ontwerp voor de “Delta-aanpak” zijn verontreinigingen met mest en gewasbeschermingsmiddelen en de toename van medicijnresten de topprioriteiten. Maar vrij snel daarna volgen de “opkomende stoffen”, ofwel “stoffen zonder een wettelijk vastgestelde norm of onderbouwd inzicht van schadelijkheid”. Dankzij wetenschap en industrie neemt hun aantal elke dag toe. De aanpak die hiervoor nu geldt, houdt in dat water waarin deze stoffen voorkomen geschikt wordt geacht voor drinkwaterbereiding, mits een overschrijding van de “signaleringswaarde” voor “overige antropogene stoffen” niet tot gezondheidsrisico’s leidt. Als laboratoriumonderzoek het mogelijk maakt om daarover uitspraken te doen, zijn in concrete gevallen ontheffingen mogelijk. Melamine en pyrazool zijn stoffen waarvoor deze aanpak tot ontheffingen heeft geleid.

Oorspronkelijk was de verwachting dat er deze zomer een nieuw regeerakkoord zou liggen dat onder andere zicht zou bieden op nieuwe ambities voor de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater en op de bijbehorende financiële kaders. In het najaar zouden de afspraken dan uitgewerkt kunnen worden in een nieuw Bestuursakkoord Water, dat eind 2017 ondertekend zou kunnen worden. Maar nu er al over gesproken wordt dat het nieuwe kabinet niet voor de herfstvakantie zal aantreden, is de verwachting gewettigd dat een nieuwe aanpak pas in de loop van 2018 vorm zal krijgen.

« overzicht