Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

H- en P-zinnen

 

  List of Hazard Statements  
  Hazard statements for physical hazards  
H200 Instabiele ontplofbare stof.  
H201 Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.  
H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.  
H203 Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.  
H204 Gevaar voor brand of scherfwerking.  
H205 Gevaar voor massa-explosie bij brand.  
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.  
H221 Ontvlambaar gas.  
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.  
H223 Ontvlambare aerosol.  
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.  
h227 Brandbare vloeistof niet EU
H228 Ontvlambare vaste stof.  
H240 Ontploffingsgevaar bij verwarming.  
H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.  
H242 Brandgevaar bij verwarming.  
H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.  
H251 Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.  
H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.  
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.  
H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.  
H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.  
H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.  
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.  
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.  
H281 Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.  
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.  
     
  Health hazards  
H300 Dodelijk bij inslikken.  
H301 Giftig bij inslikken.  
H302 Schadelijk bij inslikken.  
h303 Kan schadelijk zijn bij inslikken niet EU
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
h305 Kan schadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. niet EU
H310 Dodelijk bij contact met de huid.  
H311 Giftig bij contact met de huid.  
H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
h313 Kan schadelijk zijn bij contact met de huid niet EU
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
h316 Veroorzaakt milde huidirritatie niet EU
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
h320 Veroorzaakt oogirritatie niet EU
H330 Dodelijk bij inademing.  
H331 Giftig bij inademing.  
H332 Schadelijk bij inademing.  
h333 Kan schadelijk zijn bij inademing niet EU
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.  
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H340 Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.  
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>  
H350 Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>  
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>  
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.  
H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>  
H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.  
H370 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.  
H371 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.  
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.  
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.  
  Samengestelde H-zinnen  
H300+H310 Dodelijk bij inslikken of bij contact met de huid.  
H300+H330 Dodelijk bij inslikken of bij inademing.  
H310+H300 Dodelijk bij contact met de huid of bij inademing.  
H300+H310+H330 Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid of bij inademing.  
H301+H311 Giftig bij inslikken of bij contact met de huid.  
H301+H331 Giftig bij inslikken of bij inademing.  
H311+H331 Giftig bij contact met de huid of bij inademing.  
H301+H311+H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid of bij inademing.  
H302+H312 Schadelijk bij inslikken of bij contact met de huid.  
H302+H332 Schadelijk bij inslikken of bij inademing.  
H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid of bij inademing.  
H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid of bij inademing.  
H303+H313 Kan schadelijk zijn bij inslikken of bij contact met de huid. niet EU
H303+H333 Kan schadelijk zijn bij inslikken of bij inademing. niet EU
H313+H333 Kan schadelijk zijn bij contact met de huid of bij inademing. niet EU
H303+H313+H333 Kan schadelijk zijn bij inslikken, bij contact met de huid of bij inademing. niet EU
H315+H320 Veroorzaakt huid- en oogirritatie niet EU
     
  Environmental hazards  
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
h401 Giftig voor in het water levende organismen. niet EU
h402 Schadelijk voor in het water levende organismen. niet EU
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.  
H420 Schaadt de volksgezondheid en het milieu door het vernietigen van ozon in de bovenste atmosfeer nieuw, vgl EUH059
     
  SUPPLEMENTAL HAZARD INFORMATION  
EUH 001 In droge toestand ontplofbaar.  
EUH 006 Ontplofbaar met en zonder lucht.  
EUH 014 Reageert heftig met water  
EUH 018 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen  
EUH 019 Kan ontplofbare peroxide vormen  
EUH 029 Vormt giftig gas in contact met water  
EUH 030 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden  
EUH 031 Vormt giftig gas in contact met zuren  
EUH 032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren  
EUH 044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand  
EUH 059 Gevaarlijk voor de ozonlaag.  
EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken  
EUH 070 Giftig bij oogcontact.  
EUH 071 Bijtend voor de luchtwegen.  
     
  SUPPLEMENTAL LABEL ELEMENTS / INFORMATION ON CERTAIN   SUBSTANCES ANDMIXTURES  
EUH 201 Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.  
EUH 201A Let op! Bevat lood.  
EUH 202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten het bereik van kinderen houden.  
EUH 203 Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH 204 Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.  
EUH 205 Bevat epoxyverbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.  
EUH 206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.  
EUH 207 Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.  
EUH 208 Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken  
EUH 209 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.  
EUH 209A Kan bij gebruik ontvlambaar worden.  
EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.  
EUH 401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.  
     
  PRECAUTIONARY STATEMENTS  
  Precautionary statements – General  
P101 Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.  
P102 Buiten bereik van kinderen houden.  
P103 Voor gebruik het etiket lezen.  
  Precautionary statements – Prevention  
P201 Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.  
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft  
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken.  
P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P220 Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren  
P221 Vermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden  
P222 Contact met lucht vermijden.  
P223 Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.  
P230 Vochtig houden met…  
P231 Onder inert gas werken.  
P232 Tegen vocht beschermen.  
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.  
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
P235 Koel bewaren.  
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.  
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…/apparatuur gebruiken  
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.  
P243 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  
P244 Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.  
P250 Niet malen – schokken/…/wrijving vermijden.  
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden  
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.  
P264 Na het werken met dit product … grondig wassen  
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product  
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P281 De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
P282 Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.  
P283 Vuur/vlambestendige/vertragende kleding dragen.  
P284 Adembescherming dragen.  
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.  
P231+P232 Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.  
P235+P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.  
  Precautionary statements – Response  
P301 NA INSLIKKEN:  
P302 NA INSLIKKEN:  
P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):  
P304 NA INADEMING:  
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:  
P306 NA MORSEN OP KLEDING:  
P307 NA blootstelling:  
P308 NA (mogelijke) blootstelling:  
P309 NA blootstelling of bij onwel voelen:  
P310 Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P311 Een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P312 Bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P313 Een arts raadplegen.  
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.  
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.  
P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).  
P321 Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).  
P322 Specifieke maatregelen vereist (zie … op dit etiket).  
P330 De mond spoelen.  
P331 GEEN braken opwekken.  
P332 Bij huidirritatie:  
P333 Bij huidirritatie of uitslag:  
P334 In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.  
P335 Losse deeltjes van de huid afvegen.  
P336 Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven.  
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:  
P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
P340 In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.  
P341 Bij ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.  
P342 Bij ademhalingssymptomen:  
P350 Voorzichtig wassen met veel water en zeep.  
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.  
P352 Met veel water en zeep wassen.  
P353 Huid met water afspoelen/afdouchen.  
P360 Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.  
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
P370 In geval van brand:  
P371 In geval van grote brand en grote hoeveelheden:  
P372 Ontploffingsgevaar in geval van brand.  
P373 NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.  
P374 Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.  
P375 Op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar.  
P376 Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.  
P377 Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.  
P378 Blussen met …  
P380 Evacueren.  
P381 Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.  
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.  
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.  
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P301+P330+ P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.  
P302+P334 BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.  
P302+P350 BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
P303+P361 +P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.  
P304+P312 NA INADEMING: bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.  
P304+P341 NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.  
P305+P351 +P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P306+P360 NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.  
P307+P311 NA blootstelling: een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
P309+P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.  
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P335+P334 Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.  
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een  vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.  
P370+P376 In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.  
P370+P378 In geval van brand: blussen met …  
P370+P380 In geval van brand: evacueren.  
P370+P380 +P375 In geval van brand: evacueren – op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar.  
P371+P380 +P375 In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren – op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar.  
  Precautionary statements – Storage  
P401 … bewaren.  
P402 Op een droge plaats bewaren.  
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
P404 In gesloten verpakking bewaren.  
P405 Achter slot bewaren.  
P406 In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.  
P407 Ruimte laten tussen stapels/pallets.  
P410 Tegen zonlicht beschermen.  
P411 Bij maximaal … °C bewaren.  
P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.  
P413 Bulkmateriaal, indien meer dan … kg, bij temperaturen van maximaal … °C bewaren.  
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.  
P422 Onder … bewaren.  
P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.  
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.  
P410+P403 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.  
P411+P235 Bij maximaal … °C bewaren. Koel bewaren.  
  Precautionary statements – Disposal  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar …