Fenelab
Bent u lid? Login

Sector Bouw

Sector Bouw

De sector Bouw wordt gevormd door de leden van Fenelab die als civieltechnisch laboratorium werkzaam zijn in de bouw. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria.

Binnen de sector Bouw worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s van de laatste tijd zijn Europese regelgeving voor bouwstoffen (CE -markering), gezamenlijke aanpak van de kwaliteitsborging (1e , 2e en 3e lijnscontrole, eenduidige interpretatie van nomen en voorschriften) en intensief overleg met de RvA over het kwaliteitsniveau (audits, kalibratie). De sector Bouw is goed vertegenwoordigd in diverse NEN (sub)commissies en werkgroepen, daarbij richt ze zich op het leveren van een adequate branchebrede inbreng bij de totstandkoming van normdocumenten.

Regelmatig komen er onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden ter bestudering en advies voorgelegd aan één van de technische commissies (zoals techniek, PR).

Voor de Sectorcommissie Bouw is het document Leeswijzer meetonzekerheid een belangrijk document. Klik hier voor het document.