Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Het etiket

Stoffen en producten moeten worden geëtiketteerd door de producent/leverancier van een stof of product. Deze regels zijn vastgelegd in de Europese Verordening REACH. In deze verordening wordt verwezen naar de CLB-Verordening 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (stoffen en mengsels). Ook stoffen en producten (mengsels) die binnenshuis worden gemaakt moeten worden geëtiketteerd volgens het Arbobesluit hfd 4 art 4.3. Op dit etiket moet in ieder geval de naam, de gevaarspictogrammen en de H- en P-zinnen worden vermeld. De vraag is natuurlijk altijd of ook mengsels en oplossingen tijdens een experiment moeten worden geëtiketteerd. De vuistregel is dat alle mengsels en oplossingen die ‘overnachten’ geëtiketteerd moeten worden. Ook mengsels waar veel verschillende mensen mee werken horen allemaal een etiket te hebben.

Een groot aantal gevaarlijke stoffen kan men herkennen aan het etiket dat de fabrikant (of leverancier) op de verpakking heeft gezet. Een (afleverings)etiket is verplicht voor alle gevaarlijke stoffen en preparaten die in het economisch verkeer worden gebracht.
Op het gevaarsetiket van een gevaarlijke stof of product staan de volgende zaken:

  • Naam stof/ product
  • Gevaarspictogrammen
  • Signaalwoord (Geen, Gevaar of Waarschuwing)
  • Gevarenaanduiding: (H-zinnen)
  • Veiligheidsaanbevelingen: (P-zinnen)
  • Bevat: …     (alleen voor mengsels)
  • EUH-zinnen
  • (Nota’s)
  • EG-nummer  (niet voor mengsels)
  • Naam, adres, tel nr. leverancier of producent binnen EU.

De gevaarspictogrammen en de H-zinnen (gevaarszinnen, hazard statements) geven informatie over de gevaarsaspecten van de stof. De P-zinnen (veiligheidszinnen, precautionary statements) zijn aanbevelingen voor het veilig gebruik van de stof.

 

Globally Harmonized System (GHS)

Tot 2015 bestond het gevaarsetiket uit oranje symbolen en de R- en S-zinnen. Deze zijn inmiddels vervangen door het Globally Harmonized System (GHS). Er is geen verplichting voor laboratoria om verpakkingen met deze oude etikettering ‘om te etiketteren’. Voor de eenduidigheid naar medewerkers is het natuurlijk wel verstandig om zoveel mogelijk de nieuwe GHS-etikettering toe te passen.