Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Het Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Alle gevaarlijke stoffen of mengsels die aan een beroepsmatige gebruiker worden verstrekt, behoren ook vergezeld te zijn van een veiligheidsinformatieblad (VIB). Aan de informatie op het etiket en het VIB kunnen de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels worden herkend. Het VIB wordt soms ook Safety Data Sheet (Engels, SDS) of Material Safety Data Sheet (Amerikaans, MSDS) genoemd. In het VIB staan de gevaarspictogrammen en H-zinnen van de stof of het mengsel in rubriek 2. Daarnaast staat in een aantal rubrieken meer informatie over de achtergrond van deze effecten (rubrieken 2, 9, 10, 11 en 12), aanbevolen maatregelen om met de gevaarlijke stof te werken (rubrieken 7, 8 en 13) en maatregelen bij calamiteiten (rubrieken 4, 5 en 6).

Onderstaand zijn de 16 rubrieken van een VIB weergegeven:

 1. Identificatie van de stof of het mengsel en de vennootschap/onderneming
 2. Identificatie van de gevaren
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 4. Eerstehulp maatregelen
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 7. Hantering en opslag
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 9. Fysische en chemische eigenschappen
 10. Stabiliteit en reactiviteit
 11. Toxicologische informatie
 12. Ecologische informatie
 13. Instructies voor verwijdering
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
 15. Regelgeving
 16. Overige informatie