Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Overzicht beheersmaatregelen oplosmiddelen

Dit overzicht geeft een goed beeld van de verschillende oplosmiddelen die in laboratoria zijn te vinden, hun kenmerken en de benodigde beheersmaatregelen.
Check altijd het bijbehorende SDS of Veiligheidsinformatieblad dat bij de stof geleverd dient te zijn voor de specifieke eigenschappen van de door u gebruikte middelen.

 

Oplosmiddel

 

Synoniemen

 

CLP
(EU-GHS)
Pictogram

Kenmerken/
Eigenschappen

Beheersmaatregelen
Acetonitril

 

Ethaannitril

Methylcyanide

Pictogram GHS02 vlam

Pictogram GHS06 doodshoofd

De stof werkt prikkelend op de ogen, huid en ademhaling.
Wordt door de huid opgenomen.
Herhaaldelijk of langdurig contact kan overgevoeligheid veroorzaken op de huid.
Werk altijd in de zuurkast of met
puntafzuiging.
Draag handschoenen (butylrubber) en beschermende kleding.
Bewaar de stof in een explosieveilige brandkast (gescheiden van oxidatiemiddelen).
Chloroform

 

Methaantrichloride

R20

Trichloormethaan

Pictogram GHS07 uitroepteken

Pictogram GHS08 gezondsheidsgevaar

Carcinogeen cat. 3; niet genotoxisch
De stof werkt irriterend op de ogen, huid en bovenste luchtwegen.
Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan door verdamping van deze stof bij 20˚C snel worden bereikt.
Werk in de zuurkast, draag (polyvinylalcohol) handschoenen en een veiligheidsbril.
Bewaar de stof in een explosieveilige brandkast (gescheiden van oxidatiemiddelen, sterke basen).
Ventilatie langs de vloer.
Diethylether

 

Ether

Ethoxyethaan

Pictogram GHS02 vlam

Pictogram GHS08 gezondsheidsgevaar

Zeer licht ontvlambaar.
Kan ontplofbare peroxide vormen.
De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond.
Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan door verdamping van deze stof bij 20˚C snel worden bereikt, bij vernevelen nog sneller.
Werk in de zuurkast, draag (polyvinylalcohol) handschoenen en een veiligheidsbril.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen -niet roken-.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Dichloormethaan Methyleenchloride

Freon 30

Pictogram GHS08 gezondsheidsgevaar Carcinogeen cat. 2; niet genotoxisch.
Het is een kleurloze en vluchtige vloeistof met een matig zoete en soms onaangename geur.
De damp is zwaarder dan lucht.
Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan door verdamping van deze stof bij 20˚C snel worden bereikt, bij vernevelen nog sneller.
Vorming van nevel voorkomen; strenge hygiëne.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.Preventie:

  • Ventilatie
  • Ruimtelijke afzuiging
  • Plaatselijke afzuiging
  • Handschoenen: polyvinylalcohol
  • Veiligheidsbril
  • Werkkleding
  • Opslag: gescheiden van oxidatiemiddelen, sterke zuren.
  • Opslag: ventilatie langs de vloer
Ethanol Ethylalcohol

Hydroxyethaan

Pictogram GHS02 vlam De stof werkt irriterend op de ogen, huid en ademhalingsorganen. Ontvet de huid.
De damp mengt zich goed met lucht, makkelijke vorming van explosieve mengsels
In goed gesloten verpakking bewaren en verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken – en aanraking met de huid vermijden.
Gebruik handschoenen (butylrubber of neopreen) en veiligheidsbril.
Koolstofdisulfide Zwavelkoolstof

Koolstofdisulfide

Pictogram GHS02 vlam
Pictogram GHS06 doodshoofd

Reprotoxisch categorie 3. Koolstofdisulfide (CS2) is een kleurloze, vluchtige vloeistof waarvan de damp zwaarder is dan lucht; het is vergiftig en licht ontvlambaar.
Bijtend voor de ogen en de huid
Vorming van nevel voorkomen; strenge hygiëne.
Werk in de zuurkast (geen recirculatie!), draag (polyvinylalcohol) handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril.
Methanol

Methylalcohol
houtgeest

Methylalcohol

Houtgeest

Pictogram GHS02 vlam

Pictogram GHS06 doodshoofd

De stof werkt irriterend op ogen, huid en ademhaling en ontvet de huid.
De damp mengt goed met lucht, waarbij een explosief mengsel kan ontstaan.
Let bij werken met methanol op mogelijke ontstekings-bronnen, werk in de zuurkast, gebruik een pipetteerballon, vermijd contact met de huid en draag een veiligheidsbril.
Tolueen Fenylmethaan

Methylbenzeen

Toluol

Pictogram GHS02 vlam

Pictogram GHS06 doodshoofd

Reprotoxisch categorie 3.
Tolueen is brandbaar; dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
De damp werkt irriterend op ogen en ademhalingsorganen.
Vorming van nevel voorkomen.
Werk in de zuurkast, draag (polyvinylalcohol) handschoenen en een veiligheidsbril.
SYBR® Green Intercalerende kleurstof, het hecht zich aan alle dsDNA.
Bij contact met de huid dringt het ook de cellen binnen en kan het voor DNA-schade zorgen.
Draag altijd handschoenen bij het werken met SYBR® Green of oplossingen waar SYBR® Green in zit.

Terug naar Vluchtige organische stoffen (VOS)